ماشین جوجه کشی ماشینی است که می تواند همچون پرنده مادر عمل کند و تخم مرغ های بارور را در شرایط مطلوب به جوجه تبدیل کند. در دستگاه جوجه کشی شرایط دمایی، رطوبتی، تهویه و چرخش اهمیت دارد.

ماشین جوجه کشی خانگی    ماشین جوجه کشی صنعتی     دستگاه جوجه کشی

Super User

مدت زمان جوجه کشی بستگی به نوع آن دارد برای مثال برای مرغهای بومی این مدت 20 روزه می باشد ، مرغهای نزاد متوسط این مدت به 21 روز می رسد. مرغهای نژادسنگین دارای مدت زمان جوجه کشی 22-23 روز می باشند. در بلدرچین این مدت به 17 روز می رسد. در دستگاه های جوجه کشی این مدت به 24 روز می کشد.

جوجه کشی پروسه ایست که در آن با تولید گرمای مورد نیاز برای تخم ها به پرورش و تولید جوجه ها منجر می شود. گرمای مورد نیاز برای پرورش که به طور طبیعی به واسط والدین پرندگان تولید می شود در ماشین جوجه کشی به واسط نیرو تولید می شود.

طراحي سايت سئو سایت

طراحي وب سايت سئو سایت

دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی